Algemene Voorwaarden Magische Kinderfeestjes

 

 1. Identiteit van de ondernemer
  Guess Who Internetproductions
  Kantoorhoudend:
  Lieskes Wengs 7A
  6578JK Leuth
  +31(0)24 7852298
  info@guesswhointernet.nl
  KvK;09103232
  BTW:NL001880222B16
 2. Definities
  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:
 • ‘Magische-Kinderfeestjes.nl’ handelsnaam van Guess Who internetproductions: de aanbieder van de digitale draaiboeken en aanvullende diensten.
 • ‘Klant’: de afnemer van de producten en diensten van Magische-Kinderfeestjes.nl.
 • ‘Producten’: de digitale draaiboeken en eventuele aanvullende fysieke producten die worden aangeboden door Magische-Kinderfeestjes.nl.
 • ‘Diensten’: de diensten die worden aangeboden door Magische-Kinderfeestjes.nl, waaronder maar niet beperkt tot de toegang tot de digitale draaiboeken.
 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Magische-Kinderfeestjes.nl, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Prijzen en betaling
  De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Betaling dient te geschieden op de door Magische-Kinderfeestjes.nl aangegeven wijze en binnen de gestelde termijn.

 3. Levering en toegang
  Na ontvangst van de betaling krijgt de klant gedurende een vooraf afgesproken periode toegang tot het gekozen digitale draaiboek. Eventuele fysieke producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.

 4. Herroepingsrecht
  De klant heeft het geen recht om de aankoop van een digitaal draaiboek te herroepen, omdat de klant direct na de betaling toegang heeft gekregen tot de digitale producten. Voor fysieke producten geldt een herroepingsrecht van 14 dagen na ontvangst van het product, mits het product ongebruikt en in originele staat wordt geretourneerd.

 5. Auteursrecht en gebruik
  Het auteursrecht op de digitale draaiboeken en eventuele aanvullende materialen berust bij Magische-Kinderfeestjes.nl. De klant verkrijgt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van het draaiboek voor één kinderfeestje. Het is niet toegestaan om de draaiboeken of andere materialen te verspreiden, te kopiëren of op enige andere wijze te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Magische-Kinderfeestjes.nl.

 6. Aansprakelijkheid
  Magische-Kinderfeestjes.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten en diensten van Magische-Kinderfeestjes.nl. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van het gebruik van de informatie en materialen in de draaiboeken, het gebruik van de fysieke producten, of het gebruik van hyperlinks naar producten of diensten van derden.

 7. Klachten en geschillen
  Klachten over de producten en diensten van Magische-Kinderfeestjes.nl dienen schriftelijk te worden ingediend binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht. Magische-Kinderfeestjes.nl zal proberen de klacht binnen een redelijke termijn op te lossen. Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, is Nederlands recht van toepassing en zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 8. Wijzigingen van de algemene voorwaarden
  Magische-Kinderfeestjes.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de website van Magische-Kinderfeestjes.nl worden gepubliceerd.

 9. Overmacht
  Magische-Kinderfeestjes.nl is niet aansprakelijk voor het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van haar verplichtingen als gevolg van omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, stakingen, overheidsmaatregelen, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden.

 10. Gegevensbescherming
  Magische-Kinderfeestjes.nl zal de persoonlijke gegevens van klanten verwerken en opslaan in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg de privacyverklaring op de website voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

laatste wijziging 15-04-2023